ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ
Listen Again

SHAN's Podcast

ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်း

Recent Podcast Episode

Listen now

Featured podcast

(General Knowledge) ၸုမ်းသိုၵ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽႂ်လုၵ့်လႂ်မႃး?

1.ၸုမ်းသိုၵ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽႂ်လုၵ့်လႂ်မႃး? 2.ရၢတ့်သျႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝဵင်းလူင်ၼႅၼ်ႈၼႃ။ #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ရၢတ့်သျႃး

Recommended

Trending

SHAN's Mobile App