ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ
Listen Again

SHAN's Podcast

ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်း

Recent Podcast Episode

Listen now

Featured podcast

(SHAN FM) ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈ တေသိုပ်ႇပႆၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း NCA

- ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈ တေသိုပ်ႇပႆၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း NCA - သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ့်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် လူ့တၢႆ 4 ၵေႃ့ - ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵႂႃႇႁူပ့် ႁူဝ်ၼႃႈမိူင်း ဝႅတ်ႊၼမ်ႊ - ဢိင်ႇသၼ်ႇ တီႈမိူင်း မေႃႊရူဝ်ႊၵူဝ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းလူ့တၢႆ 2000...

Recommended

Trending

SHAN's Mobile App