ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ
Listen Again

SHAN's Podcast

ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်း

Recent Podcast Episode

Listen now

Featured podcast

(SHAN FM) ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုင့်ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ 4 ၵေႃ့ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းထႅင်ႈ

- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုင့်ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ 4 ၵေႃ့ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းထႅင်ႈ - ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈ ထုၵ်ႇၵႃးၽႃႇၺႃး တၢႆထင်တီႈ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း - ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ၸုမ်းတူင့်ၼိုင် တီႊမူဝ်ႊၶရေၸီႊ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 150 ၵေႃ့ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးထႅင်ႈ...

Recommended

Trending

SHAN's Mobile App