ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ
Listen Again

SHAN's Podcast

ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်း

Recent Podcast Episode

Listen now

Featured podcast

(SHAN FM) မၢၵ်ႈၵွင်ႈလူင် ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်

SHAN FM Radio (11.10.2022) - မၢၵ်ႈၵွင်ႈလူင် ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်။ - ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇသႂ်ႇတၢင်းၵႃး ၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅမ် - မိူင်းပွၼ် - ၶၼ်ၵုၼ်ႇပႆႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈသေတႃႉ ယႃႈယႃပႂ်ႉႁိူၼ်း ၶၼ်သုင် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီ - ဝၢႆးၼၼ်ႉတေလႆႈသိုပ်ႇငိၼ်းထွမ်ႇလွင်ႈ -RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်း တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #သျှမ်းသံတော်ဆင့် #SHANNews #SHANBurmese

Recommended

Trending

SHAN's Mobile App