ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ
Listen Again

SHAN's Podcast

ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်း

Recent Podcast Episode

Listen now

Featured podcast

(SHAN FM) ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢွၵ်ႇယၢၼ်ဝဵင်းပဵၼ်သၢႆ

- ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢွၵ်ႇယၢၼ်ဝဵင်းပဵၼ်သၢႆ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇႁႄ့ထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးတီႈ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း - မၢၵ်ႇၵႆ့တႅၵ်ႇ သဵင်ၵွင်ႈၵႆ့လင် တီႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ - ၵႃးတၢင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တီႈဝဵင်းဢယုတ်းထယႃး ၸိုင်ႈထႆး မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ပႃးထဝ်ႈယိင်းၵူၼ်းမိူင်းထႆး 2...

Recommended

Trending

SHAN's Mobile App