ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ
Listen Again

SHAN's Podcast

ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်း

Recent Podcast Episode

Listen now

Featured podcast

(SHAN FM) ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး

SHAN FM Radio (28.9.2022) - ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး - ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 5000 ပၢႆ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း - သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တီႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ - ႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းဝႆႈၽြႃး တီႈမိူင်းပင်းၵလႃးတဵသ်ႊ ၵူၼ်းလူ့တၢႆ မီးထိုင် 66 ၵေႃ့ - လူမ်းလႅင့်တၢႆႇၽုၼ်း ၼူဝ်ႇရူႇ...

Recommended

Trending

SHAN's Mobile App