ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ
Listen Again

SHAN's Podcast

ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်း

Recent Podcast Episode

Listen now

Featured podcast

( SHAN FM ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉသိုၵ်း SSPP 3 ၵေႃႉ၊ ယိုဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

- သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉသိုၵ်း SSPP 3 ၵေႃႉ၊ ယိုဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ - ၾႆးမႆႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉ တီႈသိုၵ်းဝႃႉယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင် - သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ် ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် - ႁူင်းႁဵၼ်းလွၵ်းလၢႆးပၢႆးၸၢၵ်ႈ (ၼီးပၺ်ၺႃ) တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။ - လိူဝ်သေၼၼ့် တေလႆႈထွမ်ႇငိၼ်း ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁိုၼ်း (ၵႃယၢင်း)...

Recommended

Trending

SHAN's Mobile App