(Daily News) ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ့်ၸွၵ်ႇ ႁွင့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ

1-ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ့်ၸွၵ်ႇ ႁွင့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ

2-TNLA ဢမ်ႇပၼ် KIA ပၵ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ

3-သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ၵၼ့်ၸၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes