ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ
Listen Again

SHAN's Podcast

ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်း

Recent Podcast Episode

Listen now

Featured podcast

(SHAN FM) ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း။ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်။ႇ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်း ၼႂ်းဝဵင်းတီႇမေႃးသူဝ်ႇ ၺႃးၸုမ်း PDF လွမ်ငွႆးယိုဝ်းလႄႈ လူ့တၢႆ 6 ၵေႃ့။ #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #သှျမ်းသံေတာ်ဆင့် #shannews #SHANBurmese

Recommended

Trending

SHAN's Mobile App