ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ
Listen Again

SHAN's Podcast

ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်း

Recent Podcast Episode

Listen now

Featured podcast

(SHAN FM) ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆထင်တီႈ

- ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆထင်တီႈ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ - ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ တီႈ 3 တိူင်း လႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 400 ပၢႆ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈထုပ့်ပေႃ့ ပူႇၵႄႇမၢၼ်ႈၼွင် ၵူတ့်ၶၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်...

Recommended

Trending

SHAN's Mobile App