ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ
Listen Again

SHAN's Podcast

ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်း

Recent Podcast Episode

Listen now

Featured podcast

(General Knowledge) ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈတုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ?

1.လွင်ႈလူႉသုမ်းသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ ၵၢင်ၸႂ်ၽူႈၼမ်းၶဝ်၊ 2.ၵူၼ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းလူႉတၢႆၼပ်ႉမိုၼ်ႇပၢႆႈၼပ်ႉလၢၼ်ႉယဝ်ႉ။ 3.ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈတုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉၸိူင်ႉႁိုဝ်? #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #Shan

Recommended

Trending

SHAN's Mobile App