ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်း

News

ႁႅင်းၸႂ်ယိင်း

Women Power

မိူင်းတႆးမီးလႂ်

Shan State History

ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ

Dining Together

ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅမ်တူဝ်

General Knowledge

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

General

ၸႃႇတႃႇၵူၼ်း

Human Fate

ၶိင်းၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း

The Headman

တွင်ႈထၢမ်

Interview

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

Human Rights

ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ဢၼ်

A story in a day

ထိုင်... ႁူင်းပွႆႇသဵင်လႄႈၽူႈထွမ်ႇယိၼ်း

Get in Touch

Email: [email protected] | Tel: +95 793476789

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ