SHAN

401 episodes

(SHAN FM) ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃး ၶူးဝႃးဝုၼ့်ၸုမ့် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူးဢတိၵ့်ထၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၸဵဝ်းယူႇလီ

- ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃး ၶူးဝႃးဝုၼ့်ၸုမ့် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူးဢတိၵ့်ထၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၸဵဝ်းယူႇလီ။ - ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း (ႁိုဝ်) သႅင်မိူင်း ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လူ့သဵင်ႈ။ - ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၶူဝ်လူ့ၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်းႁႃႈတီႈ။ - ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်း TNLA တီ့ၺွပ်းၵႂႃႇသေပွႆႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း တိုၵ်ႉလႆႈဝူင်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်း လူႉတၢႆ။ - ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်လိူင်ႇႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ - တီႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၽရူသူဝ်ႇ တင်း...

(General Knowledge) ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လူႉသဵင်ႈ

1.ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လူႉသဵင်ႈ 2.ငဝ်းလၢႆးၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့၊ 3.ၽွင်းၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းၼႆ့ ၸွင်ႇထုၵ်ႇလီဢူၼ်းငိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်း #ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးမိူင်းလူ့သဵင်ႈ

(SHAN FM) ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၵုင်းထဵပ်ႈ

- ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၵုင်းထဵပ်ႈ ။ - ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း 2ၵေႃ့တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းၵႂႃႇ ။ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႆႉ 5 ၵေႃ့ ။ - ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် Non – CDM တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းလိူၼ်ႁိုင် 8 လိူၼ်ယဝ့် ။ - ၵုမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၼၢႆးၼႃႈ(ပွႆးၸႃး)ၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼၼ့် မီးဝႆ့ 116 ဢၼ်ၼႆ Justice...