လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်းၽူႈၵုမ်းထတ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ယႃႉၵဝ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၽွင်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တိုၵ်းဢဝ်သုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း

လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်းၽူႈၵုမ်းထတ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ယႃႉၵဝ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၽွင်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တိုၵ်းဢဝ်သုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း

#SHANNews #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shantalk #ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း

Other episodes