(SHAN FM) သွင်ပီႈၼွင့် ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသီႇသႅင်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပျီႇတူ့သိတ့်ပဢူဝ်း တီ့ၺွပ်းၶႃႈတၢႆ

– သွင်ပီႈၼွင့် ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသီႇသႅင်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပျီႇတူ့သိတ့်ပဢူဝ်း တီ့ၺွပ်းၶႃႈတၢႆ

– လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ပိၵ်ႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတၢင်းလႅၼ်လိၼ် လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇတင်းၼမ်

– USIP ဢိၼ်ႇသတီႇၵျုတ်ႉလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊဝႃႈ ၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်ထႅင်ႈ။

– ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁိုၼ်း(ၵႃယၢင်း) ဢုပ်ႇလၢတ်ႈထတ်းသၢင်ဝႆ့ လွင်ႈ “ၵၢၼ်ပွင်မိူင်းဢၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်လီယိူင်ႈ”

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes