(SHAN FM) မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းမိတ်ႈ

– မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းမိတ်ႈ

– ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ

– ယေးငိုၼ်း (ပၢၼ်ႇ) တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵိုတ်းၵၢၼ်ဢူၼ်းထွၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ႁူဝ်ပၢင်ႇ တင်း ပၢင်ႇလူင် မွပ်ႈပၼ် UWSA ၽွင်းငမ်း – ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး လွင်ႈ – သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထဝ်ႈၸၢႆးသွၼ်ႈယူႇၼႂ်းလုၵ်းပဵမ်ႇ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ့်လူ့တၢႆ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes