(SHAN FM) လွင်ႈၶႃႈတၢႆ သင်ႇၶႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 30 ပၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ့်ၼဵင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် တိုၵ့်ၶဵင်ႇၼေးၵၼ်

– လွင်ႈၶႃႈတၢႆ သင်ႇၶႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 30 ပၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ့်ၼဵင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် တိုၵ့်ၶဵင်ႇၼေးၵၼ်

– သွင်လုင်းလၢၼ် ၽိတ်းမေႃးပေႃ့ထုပ့် ထိုင်တီႈ ၵေႃ့ပဵၼ်လုင်း လူ့တၢႆ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တီႈၽႃၵၢၼ့် ၵူၼ်းမိူင်း လူ့တၢႆ 6 ၵေႃ့ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၼၢင်းယိင်း

– ရူတ့်ၶိူင်ႈ ႁေႃႈဝႆး တမ်သႂ်ႇၵႃးၵိုတ်းဝႆ့ ၶၢင်ႈတၢင်း တၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃ့ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ လႄႈ ၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တင်းၼမ်။

– တေလႆႈထွမ်ႇငိၼ်းပႃး ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းၶိူဝ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႈၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews

Other episodes