လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းႁွင့်ၵႂၢမ်း hip hop လႄႈ ပၢႆးဝူၼ့်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ)

လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းႁွင့်ၵႂၢမ်း hip hop လႄႈ ပၢႆးဝူၼ့်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ)

#SHANNews #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANTalk #ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

Other episodes