လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸၢႆးၼုမ်ႇသႅင် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ

လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸၢႆးၼုမ်ႇသႅင် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ

#SHANNews #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANTalk #ၵူၼ်းၼုမ်ႇ

Other episodes