လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူ့ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (SSPP/SSA) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း

လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူ့ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (SSPP/SSA) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း

#SHANNews #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANTalk #SSPP/SSA #ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူ့ #ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

Other episodes