လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼၢင်းၶမ်းယၢတ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ပၼ်ႁႅင်း ပၢႆးၸႂ်ၼၢင်းယိင်း ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ့်ယုင်ႈ

လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼၢင်းၶမ်းယၢတ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ပၼ်ႁႅင်း ပၢႆးၸႂ်ၼၢင်းယိင်း ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ့်ယုင်ႈ

#shan talk #shannews #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #women

Other episodes