(General Knowledge) လွင်ႈလီႁူ့မိူဝ်ႈႁေႃႈရူတ့်ၵႃးၼႂ်းမိူင်းထႆး

1.ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်း၊

2.လွင်ႈလီႁူ့မိူဝ်ႈႁေႃႈရူတ့်ၵႃးၼႂ်းမိူင်းထႆး၊

3.မိူဝ်ႈသိုဝ့်ၽွင်ဝၢၼ်ၼၼ့် လီၾၢင့်ၸိူင့်ႁိုဝ်?

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁူ့ #ပၢင်တိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း

Other episodes