(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ့် SSPP ထွၼ်တပ့်သၢမ်တီႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

1. သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ့် SSPP ထွၼ်တပ့်သၢမ်တီႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ။

2. ၸဝ်ႈၼႃးသမ်ႉမွင်းၾူၼ် ၸဝ်ႈပွႆးလွင်းသမ်ႉႁၢမ်ႈၾူၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်လၢင်းၶိူဝ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။

3. ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်သွင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈလႄႈ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း။

4. ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၶႃႈႁႅမ်မေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ 6 လိူၼ်ၵူၺ်း။

Other episodes