(SHAN FM) NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3ပီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇငိုၼ်းၸေႈမႂ်ႇ တႃႇ 3မိုၼ်ႇလၢၼ့် လၢၼ့်

– NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3ပီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇငိုၼ်းၸေႈမႂ်ႇ တႃႇ 3မိုၼ်ႇလၢၼ့် လၢၼ့်

– ၼႂ်းလၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းပီၼႆ့ ၶိုၼ်းသွၼ်ပႃးပိူင်ၸႃႇရိၵ့်တ လႄႈ ပိူင်တိုဝ်းၵမ်ၵူၼ်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမႃးယုၵ့်မုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

– မိူင်းၶႄႇ သူင်ႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢဝ်လိၼ်ၼိူဝ်လိူၼ် လူင်းမႃးၶိုၼ်းလုမ်ႈၾႃ့

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊ လီႊသျဵၼ်ႇလူင် ၵိုတ်းလိုဝ်ႈတၼ်းႁဵင်း ၼႃႈၵၢၼ် – သၢႆသိုပ်ႇၸိူဝ့်ၶိူဝ်း လီႊ ၶွတ်ႇယွတ်ႈသုတ်းသဵင်ႈ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes