လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ၶၢဝ်းတၢင်းၸူဝ်ႈပၢၼ် 76th ပီ ဢႃးၸၢၼ်ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵေႃႈတင်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တွၼ်ႈ-1

ၶၢဝ်းတၢင်းၸူဝ်ႈပၢၼ် 76th ပီ ဢႃးၸၢၼ်ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵေႃႈတင်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes