(Daily News) ၾႆးမႆႈသူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင်

1-ၾႆးမႆႈသူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင်

2-ၸုမ်း TSU တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပွႆႇပၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၶိုၼ်း

3-ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး လၢတ်ႈ တေတီ့ၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes