(Daily News) SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

1-SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

2-ယၢမ်းလဵဝ် ၵႃႈရူတ်ႉၵႃး သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ တေႃႇၵေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ်

3-ပျီႇတူ့ၸိတ်းပဢူဝ်း(PNO) တဵၵ်းၶၢၼ်းၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႂ်းထုင့်ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes