(Daily News) မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမူႇၸေႊ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 4

1-မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမူႇၸေႊ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 4

2-ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

3-ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ – သီႇပေႃ့

4-ၾႆးမႆႈ ၵူဝ်ႇတွင်ႇ လင်ၼိုင်ႈ တီႈ 105 လၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႈ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes