(Daily News) ႁိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၼ်ႈၸူမ်ၼႂ်းၼမ့်ၵူၼ်းႁၢႆ 100 ပၢႆ

1.ႁိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၼ်ႈၸူမ်ၼႂ်းၼမ့်ၵူၼ်းႁၢႆ100ပၢႆ။

2.သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၶႄႇႁႂ်ႈၸွႆႈသွၼ်ပၼ်ၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊ။

3.ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ၵႃ့ၶၢႆလႅၼ်လိၼ်ဢမ်ႇပေႃးလီယဝ့်!

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes