(Daily News) သၢဝ်ဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈတၢႆ ယွၼ့်လဵၼ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

1.သၢဝ်ဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈတၢႆ ယွၼ့်လဵၼ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

2.ၵူၼ်းမိူင်းတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၽူႈလၵ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ

3.ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶပ်းၶီႇၸၢင်ႈၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈလႄႈတၢမ်ႇငိုၼ်း

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes