(Daily News) သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

1.သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

2.သဵၼ်ႈတၢင်းပွတ်းလၢႆးၶႃႈ-မိူင်းၼွင်ပိုတ်ႇယဝ့်ႁႃ့?

3.သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇရူတ့်ၵႃး3ပုၼ်ႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes