(Daily News) လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ့်ၺႃးၾၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇတီႈမိူင်းတႆး

1.လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ့်ၺႃးၾၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇတီႈမိူင်းတႆး။

2.သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶုတ်းလုၵ်းယႃ့သဵၼ်ႈတၢင်းပႆတီႈမိူင်းတႆးပွတ်ႇႁွင်ႇ။

3.ငဝ်းလၢႆးၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇယၢမ်းလဵဝ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes