(Daily News) ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတႆးမိူဝ်ႈၼႆ့

1.ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတႆးမိူဝ်ႈၼႆ့။

2.ၼမ့်ထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

3.ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၺႃးၶႃႈတၢႆၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes