(General Knowledge) လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 တူၵ်းလူင်းသင်ၵၼ်ဝႆႉလၢႆလၢႆ?

1.လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 တူၵ်းလူင်းသင်ၵၼ်ဝႆႉလၢႆလၢႆ?

2.ၸွမ်ပိဝ်တႆးမီးတီႈပွင်ႇသင်?

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁူ့ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

Other episodes