(General Knowledge) လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေဢမ်ႇၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်

1.ထူပ်းႁၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ၺႃးပႅတ်ႈတီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း။

2.လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေဢမ်ႇၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #Shan #လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁူႉ

Other episodes