လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸၢႆးယီႈၽူင်းမိူင်း (ၽူႈၵုမ်းထတ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸၢႆးယီႈၽူင်းမိူင်း (ၽူႈၵုမ်းထတ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

#shannews #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ShanTalk #ShannewsTv #ဝၼ်းသုၼ်လႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး #ShanStateHumanRightDays

Other episodes