(SHAN FM) ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ (ယႃႇဢိင်ႇမူး) တီႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး တိူဝ့်ၺႃးၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ လူ့တၢႆၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းသွင်။

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ (ယႃႇဢိင်ႇမူး) တီႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ။

ၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢႆဝႆ့ ၼႂ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢိၵ်ႇႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ပႅတ်ႇၵမ်း။

#SHANNews

#SHANBurmese

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes