လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင့်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇငမ်းယဵၼ်

လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင့်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇငမ်းယဵၼ်

#shannew #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shantalk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes