လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk တွင်ႈထၢမ် ယိင်းၸၢမ်ႁွမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 23 ပီတဵမ် ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN

လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk တွင်ႈထၢမ် ယိင်းၸၢမ်ႁွမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 23 ပီတဵမ် ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး(SWAN

Other episodes