ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ Myanmar Now လႄႈ RCSS/SSA ႁူမ်ႈ ငဝ်းလၢႆး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး

လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk တွင်ႈထၢမ် Editor in Chief ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ Myanmar Now လႄႈ RCSS/SSA ႁူမ်ႈ ငဝ်းလၢႆး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး

Other episodes