(SHAN FM) ပၢင်တိုၵ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 10 ပၢႆ

– ပၢင်တိုၵ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 10 ပၢႆ

– ဝၼ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 3000 ပၢႆ၊ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ပႃး 90 ၵူၺ်း

– ပၢင်တိုၵ်းတီႈၼွင်ၶဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 20 ပၢႆ ယိုတ်းလႆႈပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ်ထႅင်ႈ

– PNFC လၢတ်ႈ တေသိုပ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်သေ ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ၾႃႉၽႃႇၺႃးဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းယႆ တၢႆ 13 တူဝ် ၼပ်ႉငိုၼ်း သုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 50 သႅၼ်ပျႃး ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes