(General Knowledge) ၸွင်ႇယၢမ်ႈဝူၼ့်မႅၼ်ႈဝႃႈ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် မီးသီသင်လၢႆလၢႆ ?

– ၸွင်ႇယၢမ်ႈဝူၼ့်မႅၼ်ႈဝႃႈ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် မီးသီသင်လၢႆလၢႆ ?

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ

Other episodes