(Daily News) မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇဢွၼ်ႇယိင်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

1-မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇဢွၼ်ႇယိင်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

2-ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

3-ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈတရူၼ်ႊယိုဝ်း ၽွင်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်း မႃးၸတ်းသိုၵ်းတီႈမေႃႇလမျၢႆႇ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes