(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းပၢင်ၽိုၵ်းသိုၵ်း တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵမ်းႁႅၵ်ႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းပၢင်ၽိုၵ်းသိုၵ်း တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵမ်းႁႅၵ်ႈ

– ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း တီႈမိူင်းယွင်း ၺႃးၸူၼ် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

– မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ့် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢွၼ်ႇယိင်း လူ့တၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2

– ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ၺႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်ထႅင်ႈ။

– ပွင်ႈၵႂၢမ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းမႂ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢထမ်ႇမ တဵၵ်းၵဵပ်းသိုၵ်း ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes