(SHAN FM) ပၢင်တိုၵ်းတီႈသီႇသႅင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 8 ၵေႃ့

– ပၢင်တိုၵ်းတီႈသီႇသႅင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 8 ၵေႃ့

– ပီၼႆႉ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈၵေးသီး မိူင်းၼွင် ဢမ်ႇပဵၼ်

– PNO တဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈသိုဝ့်ၵႃးပၼ် ၼိုင်ႈပွၵ့် ၼိုင်ႈလမ်း

– ၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ပိၼ်ႈၶွမ်ႈတဵင်သႂ်ႇၵႃးဢွၼ်ႇ တၢႆ 4 မၢတ်ႇ 8 ၵေႃ့ တီႈတူၼ်ႈတီး ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်။

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes