လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ႁၢၼ်ၾႃႉ/ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈ (Euro Burma Office’s Director ) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် တွၼ်ႈ-2

လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ႁၢၼ်ၾႃႉ/ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈ (Euro Burma Office’s Director ) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် တွၼ်ႈ-2

Other episodes