(Girl’s Power) ႁူပ်ႉထူပ်းႁပ်ႉထွမ်ႇပၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶႃႈ လၢႆးၵၢၼ် “ႁႅင်းၸႂ်ယိင်း” ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈပၢႆးယူႇလီသိုပ်ႇသၢႆၸိူဝ်ႉၽၼ်း

Reproductive Health (Contraceptive Implant)

ႁူပ်ႉထူပ်းႁပ်ႉထွမ်ႇပၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶႃႈ လၢႆးၵၢၼ် “ႁႅင်းၸႂ်ယိင်း” ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈပၢႆးယူႇလီသိုပ်ႇသၢႆၸိူဝ်ႉၽၼ်း

By SWAN

#Shan #shannews #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁႅင်းၸႂ်ယိင်း #SWAN #ReproductiveHealth

Other episodes