လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk တွင်ႈထၢမ် ၸရေး ၸၢႆးသႂ်လႅင်း (BA. Lik Loung Shan State Buddhish University ) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉလိၵ်ႈလူင် တီႈ British Library, London.

လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk တွင်ႈထၢမ် ၸရေး ၸၢႆးသႂ်လႅင်း (BA. Lik Loung Shan State Buddhish University ) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉလိၵ်ႈလူင် တီႈ British Library, London.

Other episodes