(SHAN FM) ႁူင်းယႃလူင်ၼမ့်ၶမ်း ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်း ႁုပ်ႈဢဝ်ပႅတ်ႈယႃႈယႃလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ့်မေႃယႃ

– ႁူင်းယႃလူင်ၼမ့်ၶမ်း ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်း ႁုပ်ႈဢဝ်ပႅတ်ႈယႃႈယႃလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ့်မေႃယႃ

– ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင်မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉပီၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဝဵင်းလႂ်ၸတ်းယႂ်ႇ

– ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် ပဵၼ်ၽိဝ်ၼင်ၶူမ်းၵၢႆး ယွၼ်ႉၼမ်ႉၵွင်ႉငူၼ်ႉ ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈလိၼ် ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes