လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်းၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၼၢင်းဢွၼ်ႇလိုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽဝပၢႆးမွၼ်းလႄႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ” သူင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၵူၼ်းတင်းပုၼ်ႉ “

လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်းၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၼၢင်းဢွၼ်ႇလိုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽဝပၢႆးမွၼ်းလႄႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ” သူင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၵူၼ်းတင်းပုၼ်ႉ “

Other episodes