တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ လၢဝ်ၶိူဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ “ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၼ်းမိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လွင်ႈပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ”

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ လၢဝ်ၶိူဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ “ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၼ်းမိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လွင်ႈပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ”

#SHANNews #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANRadio #RadioInterview #ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ #ပၢႆးပၺ်ၺၢတႆး

Other episodes