တွင်ႈထၢမ် ဢိၼ်းၾၢင် ၽူႈႁွင့်ၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ (ၶၢဝ်းတၢင်းၸူဝ်ႈပၢၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း )

တွင်ႈထၢမ် ဢိၼ်းၾၢင် ၽူႈႁွင့်ၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ (ၶၢဝ်းတၢင်းၸူဝ်ႈပၢၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း )

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #ၽူႈႁွင့်ၵႂၢမ်းပၢၼ်မႂ်ႇ #ဢိၼ်းၾၢင်

Other episodes