(General Knowledge) Amazon ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပူတ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မိုၼ်ႇပၢႆ

1.Amazonႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပူတ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မိုၼ်ႇပၢႆ

2.လၢႆးလွၵ်ႇလႅၼ်ငိုၼ်းပေႃႇမႂ်ႇမႃးထႅင်ႈယဝ့်!

3.လွင်ႈလီႁူ့လႄႈ လီၾၢင့်! ငိုၼ်းတူ့ ငိုၼ်းပွမ်ၽႄႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁူ့

Other episodes