လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼၢင်းဢွမ်ၶမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လုမ်းလႃးပၢႆးၸႂ်လူၺ်ႈ သဵင်ပီႇမၢၵ်ႇၼမ့်တဝ်ႈ

လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼၢင်းဢွမ်ၶမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လုမ်းလႃးပၢႆးၸႂ်လူၺ်ႈ သဵင်ပီႇမၢၵ်ႇၼမ့်တဝ်ႈ

#shannews #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shantalk #သဵင်ပီႇမၢၵ်ႇၼမ့်တဝ်ႈ

Other episodes