(General Knowledge) ငဝ်းလၢႆးပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတီႈမိူင်းလၢဝ်းတူၵ်းႁႅင်း

1.ပၢင်တိုၵ်းတီႈယူႇၶရဵၼ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ရၢတ်ႉသျႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူၵ်းပွင်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇထႅင်ႈ။

2.ငဝ်းလၢႆးပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတီႈမိူင်းလၢဝ်းတူၵ်းႁႅင်း။

3.လွင်ႈတၢင်းယုမ်ႉၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈဢႃယုယိုၼ်း။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁူႉ

Other episodes