လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼၢင်းသႅင်ၸိုၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ်ပဵၼ်မေႃသွၼ်လႄႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼၢင်းသႅင်ၸိုၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ်ပဵၼ်မေႃသွၼ်လႄႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

Other episodes