လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk တွင်ႈထၢမ် ၽူႈၵုမ်းထတ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းလႄႈ လွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈတင်းမိူင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ

လၢႆးၵၢၼ် SHAN Talk တွင်ႈထၢမ် ၽူႈၵုမ်းထတ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းလႄႈ လွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈတင်းမိူင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ

Other episodes