(General Knowledge) မိူင်းတႆး ပေႃးတႆးဢမ်ႇၸွႆႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ဝၢႆးမႃးၵူဝ်ၵိုတ်းၸိုဝ်ႈမၼ်းလၢႆ

မိူင်းတႆး ပေႃးတႆးဢမ်ႇၸွႆႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ဝၢႆးမႃးၵူဝ်ၵိုတ်းၸိုဝ်ႈမၼ်းလၢႆ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #Shan #မိူင်းတႆး

Other episodes